Katalog informacij javega značaja

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja Javni zavod Žalske lekarne Žalec objavlja Katalog informacij javnega značaja.

Povezava na področno zakonodajo
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_podrocje/kazalo_10_4_0_0.html

Povezava na spletno stran Ministrstva za zdravje
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

STATUT1. Osnovni podatki

1. Osnovni podatki

Naziv zavoda:

Žalske lekarne Žalec
Prešernova 6
3310 Žalec

Odgovorna uradna oseba:

Nataša Čater, mag.farm., direktorica zavoda

Datum prve objave kataloga:

1.1.2010

Datum zadnje spremembe:

14.10.2012

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.lekarna-zalec.si

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen preko spletnih strani zavoda Žalske lekarne Žalec, v tiskani obliki pa se nahaja v prostorih Uprave Žalskih lekarn Žalec, na naslovu Prešernova 6, 3310 Žalec in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba-direktorica zavoda.

 
2. Splošni podatki

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2. a   Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Žalske lekarne Žalec opravljajo lekarniško dejavnost kot javno službo. Le-ta je del zdravstvene dejavnosti. Zavod zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.
Preskrba z zdravili iz prejšnjega odstavka obsega:

 • izdajo zdravil na recept,
 • izdajo zdravil brez recepta ter
 • magistralno pripravo zdravil.

Lekarne lahko poleg lekarniške dejavnosti opravljajo še naslednje dejavnosti:

 • preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja,
 • izdajanje veterinarskih zdravil,
 • izdajanje homeopatskih zdravil,
 • izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev,
 • svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil,
 • mentorsko dejavnost.
 • izvajanje informativne dejavnosti
 • izvajanje Farmacevtskih skrbi

Zavod opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno delovanje ali pa prispevajo k boljši prepoznavnosti zavoda.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 • Uprava: Prešernova 6, 3310 Žalec

Direktorica: Nataša Čater, mag.farm.
Tel.: 03 712 02 54

 • Lekarne:

Lekarna Žalec: Prešernova 6, 3310 Žalec
Vodja: direktorica zavoda, Nataša Čater, mag.farm.
Tel.: 03 712 02 50
Lekarna Petrovče: Petrovče 33, 3301 Petrovče
Vodja: Tanja Ramšak, mag.farm.
Tel.: 03 712 02 58

Organigram organa

2. b  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Nataša Čater, mag.farm., direktorica
Prešernova 6, 3310 Žalec
Tel.: 03 712 02 54
E-naslov: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih
skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega
oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

 • Povezava na predpise s področja zdravstva
 • Povezava na državni register predpisov

 

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu:
http://zakonodaja.gov.si

Zakon o lekarniški dejavnosti - uradno prečiščeno besedilo /ZLD-UPB1/  (Ur.l. RS, št. 36/2004)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO215.html

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11) 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO213.html

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS 23/05 UPB, 15/08, 23/08)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO214.html

Zakon o zdravilih (Ur.l. RS 31/06, 45/08)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO4280.html

Zakon o medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS 98/09)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO5503.html

Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS 110/03-PB, 47/04, 16/08, 9/11)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO1391.html

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Ur.l. RS 108/99, 44/00, 2/04, 47/04)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO1388.html

Zakon o veterinarstvu (Ur.l. RS 33/01)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2322.html

Zakon o kozmetičnih proizvodih (Ur.l. RS 110/03 – UPB, 47/04)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO1378.html

Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Ur.l. RS 59/10)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV10193.html

Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS 34/08)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_URED4786.html
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur.l. RS 89/08)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_URED4957.html

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur.l. RS 105/08)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_URED4793.html

Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Ur.l. RS, št. 39/2006)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV38.html

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_DRUG1658.htm

Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Ur.l. RS 62/93, 98/99)
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199362&stevilka=2262

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov

Predpisi EU:
http://ec.europa.eu/health/index_sl.htm

2. d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega
registra predpisov)

Predlogi predpisov

 • Povezava na državni register predpisov

 

Predlogi predpisov na spletnih straneh vlade RS: http://www.vlada.si/

Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

Povezava na EU portal:
http://eur-lex.europa.eu/sl/prep/latest/chap1530.htm

2. e   Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

Letno poročilo 2011 ter Plan dela 2012
Letno poročilo 2010 ter Plan dela 2011
Letno poročilo 2009 ter Plan dela 2010

Povezave
Povezava na področno zakonodajo
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_podrocje/kazalo_10_4_0_0.html

Povezava na spletno stran Ministrstva za zdravje
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

2. f   Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

V zavodu vodimo upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) glede informacij javnega značaja, postopke glede pritožb pacientov na podlagi Zakona o pravicah pacientov (ZPacP).

2. g   Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Podatki o lokacijah in odpiralnih časih naših lekarn
 • Seznam javno objavljenih dogodkov v lekarnah
 • Seznam javnih naročil

 

2. h   Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • evidenca o zaposlenih delavcih (evidenca o izobraževanjih, usposabljanjih, bolniški ali porodniški odsotnosti)
 • evidenca parafov
 • evidenca o varnosti in zdravju pri delu
 • evidenca razpisov za delovna mesta
 • evidenca o izbranih/neizbranih kandidatih
 • evidenca podatkov o članih sveta zavoda
 • evidenca podatkov z receptov
 • evidenca podatkov z receptov za izdajo narkotikov
 • evidenca podatkov z veterinarskih receptov
 • evidenca podatkov iz naročilnic za medicinsko tehnični pripomoček
 • evidenca farmacevtske skrbi
 • evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih
 • evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
 • evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in varstvo pred požarom ter preizkusih praktičnega znanja
 • evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in obvezne delovne prakse dijakov
 • evidenca podatkov o izvajanju strokovnih izpitov za poklic farmacevtskih tehnikov
 • evidenca podatkov o plačah, potnih stroških prihoda na delo, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih
 • evidenca podatkov o izrabi delovnega časa
 • evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in najemnih pogodbah

 

2. i  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
oziroma seznam posameznih dokumentov

 

Pomembnejši notranji akti zavoda

 

 • Statut Zavoda – za sprejem odgovoren Svet zavoda
 • Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest (Dokument viden na sedežu zavoda)
 • Poslovnik o delovnem času in dopustih v Žalskih lekarnah (Dokument viden na sedežu zavoda)
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda (Dokument viden na sedežu zavoda)
 • Pravilnik o računovodstvu (Dokument viden na sedežu zavoda)

Vsi dokumenti so dostopni na Upravi zavoda v pisni in elektronski obliki. V kolikor se želi dostopati do teh informacij, je potrebno dati pisno zahtevo naslovljeno direktorju zavoda.

Pomembnejši dogodki, obvestila, novosti

Objavljeno na spletnih straneh zavoda

Povezave
Povezava na področno zakonodajo
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_podrocje/kazalo_10_4_0_0.html

Povezava na spletno stran Ministrstva za zdravje
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

2. j  IZVAJALEC IZVENSODNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV(IRPS),
ki ga zavod ŽALSKE LEKARNE ŽALEC priznava je:

Odvetnik Jurij Preložnik

 • Ulica XIV. divizije 8, 3000 Celje
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.odvetnik-preloznik.si
 • T: 03 490 19 23 , F: 03 490 19 23
 • Kontaktna oseba: Jurij Preložnik2. k POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV, Sandi CMOK, odvetnik, ODVETNIŠKA DRUŽBA CMOK IN PARTNERJI, o.p.-d.o.o., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

• Dostop preko spleta:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu Žalskih lekarn Žalec: http://www.lekarna-zalec.si

• Fizičen dostop:
Informacije so fizično dostopne na Upravi Žalskih lekarn Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro.
Za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je poskrbljeno. Spletna aplikacija omogoča povečavo črk, fizičen dostop osebi na invalidskem vozičku omogoča  isti nivo vhoda v zgradbo iz parkirišča, informacije javnega značaja lahko tudi prosilcem preberemo in ustno razložimo.

• Delni dostopa do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroškovnik

V skladu z zakonodajo zavod prosilcem informacij javnega značaja zaračuna dejanske materialne stroške posredovanja informacij, določene v 19. Členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:
1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
12.  pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
13.  pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
14.  pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
15.  poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

 
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij

 • Zahteva o plačah zaposlenih in direktorice
 • Zahteva o avtorski pogodbah, podjemnih pogodbah in študentskem delu
 • Evidenca o izrabi delovnega časa in dopustov
 • Evidenca o izobraževanjih
 


POTREBUJETE
NASVET FARMACEVTA

Vas zanimajo lastnosti zdravil in ostalih izdelkov v lekarnah? Se želite seznaniti z njihovo uporabo, delovanjem in neželenimi učinki?
DOGODKI IN
OBVESTILA

Spremljajte aktualna obvestila in akcije na naši spletni strani.
Za aktualne vsebine
PRITISNITE TUKAJ

KONTAKTNE
INFORMACIJE

Žalske lekarne Žalec,
Prešernova 6,
3310 Žalec

Žalec (03) 712 02 50
Petrovče (03) 712 02 58
DELOVNI
ČAS

Preverite delovni čas v naših poslovnih enotah. Informacije o delovnem času

Za izboljšavo strani in uporabniške izkušnje, ta stran uporablja piškotke..

Sprejmem piškotke.

EU Cookie Directive Module Information